• Home
  • VERKOOPSVOORWAARDEN

VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1.
De facturen zijn betaalbaar daar waar de firma gevestigd is, netto contant en zonder disconto. Voor elke vertraging in de betaling, van meer dan 30 dagen zal het factuurbedrag van rechtswege met 15% verhoogd worden met een minimum van 65€. Verwijlintresten van 8% zullen tevens verschuldigd zijn, te rekenen vanaf de vervaldag. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken te Brussel en de Vrederechter van het kanton Brussel, bevoegd.

2.
Auteursrechten. Alle beelden en documenten gemaakt voor de klanten blijven eigendom van de maker ervan. Beelden vallen onder de toepassing van de Belgische wet op het auteursrecht; alleen de auteur is eigenaar van het reproductierecht. Het recht op de grafische reproductie wordt slechts verleend voor een welbepaald gebruik. Dit gebruik wordt bij de opname of bij de aankoop van de documenten vastgesteld. Ieder nieuw gebruik kan alleen geschieden in overeenstemming met de auteur en een bijslag zal telkens worden aangerekend (tarief Copyright). De beelden mogen in geen geval fotografisch gereproduceerd worden met het doel er kopieën van te maken. De auteur behoudt zich het recht vóór schade en intresten te vorderen bij niet naleving van deze clausule. De klant wordt steeds geacht de reproductierechten te bezitten van de foto’s of andere documenten die hij de zaakvoerder ter reproductie of gebruik bezorgt, het is dus ook op zijn verantwoordelijkheid dat deze zijn opdrachten uitvoert.

3.
Garantie. Wat betreft de kwaliteit van het geleverd beeldmateriaal, dient de auteur een zekere speelruimte verleend. De exclusiviteit van de onderwerpen, ideeën of accessoires kan door de auteur niet gewaarborgd worden. In geval van beschadiging bij opnamen, kan de auteur niet aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt eveneens voor beeldmateriaal dat hem wordt toevertrouwd en het archief dat bewaard wordt.

4.
Termijn van levering. Slechts na schriftelijke aanvaarding van de zaakvoerder worden de in de bestelling van de klanten vermelde leveringstermijnen bindend. Is dit niet het geval dan worden zij verondersteld als aanduiding te fungeren, en bij overschrijding van de termijnen zal geen schadevergoeding kunnen gevraagd worden.

5.
Klachten. Klachten kunnen alleen worden aanvaard wanneer ze de zaakvoerder uiterlijk na drie dagen na levering van de werken bereiken. Na het verstrijken van deze termijn zullen de werken als goedgekeurd beschouwd worden.

6.
Elke bestelling wordt aanvaard tegen de hierboven vermelde algemene verkoopsvoorwaarden. Tegenstrijdige of aanvullende bepalingen vanwege de klant, evenals vroegere of latere schriftelijke of mondelinge bepalingen kunnen niet in aanmerking genomen worden. Alleen de aanvaarding van de bestelling en de algemene en bijzondere voorwaarden zijn bindend voor de partijen. Door akkoord met de offerte neemt de zaakvoerder aan dat de klant instemt met bovenvermelde algemene voorwaarden, en dat hij van elk beroep op eigen voorwaarden afstand doet. Hij erkent hiermee dat deze laatste tegen de zaakvoerder niet kunnen worden ingeroepen.

7.
Documenten. Alle documenten hierboven vermeld kunnen bestaan uit zowel het geschreven, het visuele als klankbeelden.

8.
Offertes en prijzen. Alle offertes blijven geldig gedurende 1 maand na ontvangst of akkoord. Studio Dann behoud het recht alle basisprijzen aan te passen.